HISTORYLAND een museaal themapark in Hellevoetsluis

  

Samenwerking met Stichting Historyland 

Met de oprichter en initiatiefnemer van het themapark “Historyland”  (www.historyland.nl) en het bestuur van de “Stichting Ramtorenschip Buffel” www.debuffel.nl) waren in de afgelopen jaren afspraken gemaakt om in de komende jaren tot samenwerking te komen. Door de Covid-pandemie en diverse andere omstandigheden is daar de nodige vertraging in opgetreden.

 

Basis was het projectplan “Historische Kade Voorne.”  Dit plan kan op verzoek door het secretariaat aan belangstellenden  worden toegezonden. Op dit moment ( 2024) wordt onderzocht in hoeve dit plan wel of niet uitvoerbaar is. Doel van dat plan was het realiseren van een “Museale Presentatie” van de (maritieme)  geschiedenis van het eiland Voorne. Een museale presentatie waarin de geschiedenis van het eiland kan worden beleefd door tal van beleef- en doe- activiteiten. Enerzijds door collectievorming en anderzijds door deelname aan allerlei te organiseren activiteiten.

 

De plannen

Jaarlijks trekt Historyland ongeveer 40.000 bezoekers per jaar.  De verwachting voor de komende jaren is dat de belangstelling voor Historyland zal stijgen naar gelang uitbreiding kan worden gerealiseerd. Dat is gunstig voor de verblijfs- en recreatie-ondernemers in de regio en draagt bij tot de verbetering van het woon- en leefklimaat. Ook aan uitbreiding van de groenvoorziening wordt  in het plan aandacht geschonken.  Op dit moment beschikt Historyland  over honderden bomen waartussen tal van dieren leven zoals fazanten, hazen, konijnen etc. Ook wordt aandacht geschonken aan op historische wijze uit te voeren akker- en landbouw waaraan door belangstellenden kan worden deelgenomen. Het grondgebied van Historyland is grotendeels ingericht als een “permacultuurtuin” en beslaat op dit moment negen hectare grond wat gelijk staat aan zo’n negen voetbalvelden. 

 

Met ingang van 1 januari 2024 heeft de Stichting Ramtorenschip Buffel een nieuw bestuur. In dit jaar zal  door het nieuwe bestuur opnieuw worden onderzocht of samenwerking kan worden gerealiseerd. Dat geldt ook m.b.t. de samenwerking met Fortresse Holland.   ( www.fortresseholland.nl).  De door het vorige bestuur van de Buffel  voorgestelde samenwerking biedt een voor publiek aantrekkelijk concept wat ongetwijfeld tot verhoging van het aantal bezoekers zal leiden aan de historische en unieke havenvesting Hellevoetsluis met haar fortificaties en verdedigingswerken Getracht wordt dit alsnog in 2024 te realiseren.     

 

Waarom Historyland voor Voorne-Putten van belang is.

Door haar aantrekkelijke ligging dicht bij de N 57, straks de route vanuit de Randstad via de nieuwe Blankenburgtunnel richting Zeeland, is het museale themapark voor bezoekers goed te bereiken.

Op Historyland kun je al een reis door de tijd maken. Miljoenen jaren terug naar de tijd van de gigantische dino’s. Of iets recenter, naar de tijd van de mammoeten. Zo is er van alles te zien over deze imposante dieren op de tentoonstelling de ‘Mammoetsteppe’.

Historyland is een stichting zonder winstoogmerk. In 2016 gestart met de presentatie van de geschiedenis vanuit een ver verleden maar met de ambitie om de geschiedenis tot en met gisteren middels tal van museale projecten voor een breed publiek onder de aandacht te brengen.

 

Historyland op dit moment.

Inmiddels hebben  vele bezoekers de weg naar Historyland gevonden en  is er een brede waardering over het educatieve en sociale karakter van de stichting. Vele scholen en andere instellingen brengen er aangename en leerzame uren door. Hellevoetsluis.

 

Op dit momenten zijn er de volgende presentaties op Historyland gerealiseerd:

 

 1. Het hoofdgebouw, met vele wetenschappelijke zaken op historisch  en paleontologisch gebied.                    Onder andere vele “echte” fossielen van mammoeten, holenberen, sabeltandkat, grottenleeuw, wolharige neushoorn, reuzenherten etc. Een maquette van de “Glorieus Revolution” (bruikleen gemeente Hellevoetsluis), een “steentijd werkplaats” voor kinderen etc.

 

 1.  Een kleine replica van een Cisterciënzer toren zoals in de omgeving van Historyland aan de overzijde van de weg heeft gestaan in de 13e eeuw.

 

 1. Een auditorium binnen het hoofdgebouw met 130 zitplaatsen met wekelijkse lezingen over diverse historische en culturele onderwerpen (gemiddeld 100 bezoekers). Lezingen welke gratis te bezoeken zijn.

 

 1. Workshops voor kinderen en diverse bijeenkomsten voor verenigingen en andere instellingen.

 

 1. Een bibliotheek waarin zeer uiteenlopende thema’s aan de orde komen.

 

 1. Buitenexpositie met replica’s van dinosaurussen.

 

 1. Een veld met historische defensievoertuigen en geschut uit ondermeer de 2e wereldoorlog. Een echte bunker uit de Tweede Wereldoorlog met nagebootste luchtaanval. Een voormalige Russische  helicopter en  eenMIG 21 straalvliegtuig waarin kan en mag worden plaatsgenomen. 

 

 1. Spiegelzee bestaande uit een gebouw dat Historyland is geschonken door de Technische Universiteit Delft. In het gebouw wordt een voorstelling gegeven van de invloed van het klimaat op de waterhoogte van de wereldzeeën.

 

 1. Een replica van een goudzoekersdorp met “wasplaats” voor kinderen om “goldnuggets en edelstenen” te winnen.

 

 1. Een permacultuur akker waar gewassen worden gekweekt op een milieuvriendelijke manier.                                     
 2. Speciaal voor de kinderen:

 

–         Een replica van een hunebed

–         Een nagebouwde kleine piramide uit oud Egypte

–         Skelterbaan (met fietstrappers dus geen motor)

–         Elektrisch treintje

 

En nog diverse andere zaken die voor jong en oud interessant zijn.

 

Stap voor stap

Historyland bevindt zich in een zogenoemd “buitengebied.”  Om tot verdere stapsgewijze ontwikkeling van de plannen te komen is nauwe samenwerking met de locale overheid en de provincie noodzakelijk. Ook dienen realisatie van plannen die gevolgen hebben voor de omgeving in overleg plaats te vinden met belanghebbenden zoals bewoners en bedrijven die in de directe omgeving zijn gevestigd.

Binnen de  omgevingswetgeving dient door het gemeentebestuur van Voorne aan Zee een “gebiedsvisie” te worden ontwikkeld en vastgesteld.  Historyland is daarin een belangrijke gesprekspartner. 

 

Realisatie met behulp van de Stichting Vestingeiland Holland

Historyland is een autonome stichting welke uit private middelen is gefinancierd en niet afhankelijk is van subsidies of donaties. Een positie die Historyland zo lang mogelijk wil behouden maar die mede afhankelijk is van de mogelijkheden en ontwikkelingen. De gevolgen van de mogelijke gemeentelijke herindeling per

1 januari 2023 is daar één van.   

Voor de toekomstige ontwikkeling van het themapark is een brede samenwerking met de lokale overheid en partners in de regio daarom wenselijk. Door de oprichter en financier van Historyland, de heer Arie van den Ban, wordt de samenwerking met de Stichting Vestingeiland Holland  als een uitstekend middel gezien om de ontwikkelingsdoelen van Historyland mede vorm en inhoud te geven.

 

De planontwikkeling

Het bestuur van de Stichting Vestingeiland Holland zal in de komende maanden de nodige kontakten gaan leggen met organisaties, bedrijven en onderwijsinstellingen met als doel hen bij de ontwikkelingen op Historyland te betrekken. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan bedrijven die belangstelling hebben om op een bijzondere wijze hun producten onder de aandacht van het publiek te brengen en die bereid zijn te investeren in historisch verantwoorde werkplaatsen binnen Historyland. Voor ambachtelijke bedrijven kan het aantrekkelijk zijn om op die wijze interesse op te wekken voor hun producten of diensten. Te denken valt aan een edelsmid, meubelmaker, pottenbakker, schoenmaker, touwslager, zeilmaker, broodbakker, wijnbouwer, bierbrouwer, glasblazer, schilder, beeldhouwer, beeldsnijder, scheepstimmerman, etc.

Voor het (beroeps) onderwijs liggen er op Historyland in de toekomst kansen om leerlingen meer in aanraking te brengen bij tal van (technische/ambachtelijke) vaardigheden.  

 

Vormgeving en bouw “Historische Kade”

In grote lijnen is het plan om op Historyland in de komende jaren “nieuwbouw” te realiseren in de vorm van historisch verantwoorde gebouwen en replica’s. Dat zal stapsgewijs en op basis van “voortschrijdend inzicht” plaats vinden.

 

Museale thema’s

Historyland is een museaal themapark waarin veel activiteiten in de openlucht kunnen plaats vinden. Er zijn echter ook veel museale aktiviteiten die in  goed geoutilleerde gebouwen moeten worden uitgevoerd. In de voormalige boerderij is alles ingericht  op basis van de tentoonstelling m.b.t. de geschiedenis van het “pleistocene tijdperk tussen 116.000 en 10.000 jaar geleden. Om aandacht te schenken aan nieuwe thema’s is nieuwbouw noodzakelijk. Naast wetenschappelijk onderzoek is het plan om in de nieuwbouw aandacht te schenken aan de geschiedenis van de verdediging van Voorne, de geschiedenis van het loodswezen, de veerdiensten, de betonning en bebakening rond het eiland en het reddingwezen.